Plan 't Hees

Plan 't Hees - Orvelterstraat Westerbork

Hier vindt u informatie over de voortgang van het bestemmingsplan 't Hees aan de Orvelterstraat.

'T Hees is het nieuwste project in Westerbork.
De opzet is landelijk en vrij wonen in een veilige omgeving. De kavelgrootte is geschikt voor architectonisch interessante bebouwing, waar bij veel ruimte wordt gelaten aan eigen inzichten.

De kavelprijzen lopen uiteen van € 192.500 tot € 257.500, de kavel grootte varieert van 1090m2 tot 2082m2.
Het beeld-kwaliteitsplan waaraan de te bouwen woningen dienen te voldoen, is te downloaden onder de bijlagen.

25 februari 2020:

Kavel 12 staat op dit moment onder optie, indien gewenst kunt u zich als reserve optant opgeven.
Alle overige kavels zijn verkocht.

Bouwbedrijf Karsten, gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardige bouw in het hogere segment, biedt u graag aan u te begeleiden in dit bouwtraject, maar stelt dat niet als voorwaarde.

Meer informatie vindt u hier>>

Laatste nieuws:

Verslag Gemeenteraadsvergadering 26-01-2017

agendapunt 8. Vaststelling bestemmingsplan 't Hees Westerbork

Portefeuillehouder Wethouder Bouwman
    Publicatieniveau Openbaar
    Voorstel Gemeenteraad De raad besluit:
1. Het bestemmingsplan 't Hees Westerbork, NL.IMRO.1731.tHeesWTB-ONT1, met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen en aanpassingen, genoemd in het raadsvoorstel en behorende bij dit besluit vast te stellen.
2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.
3. Het beeldkwaliteitsplan 't Hees Westerbork vast te stellen als aanvulling op de welstandsnota.
4. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
    Besluit Gemeenteraad De raad besluit:
1. Het bestemmingsplan 't Hees Westerbork, NL.IMRO.1731.tHeesWTB-ONT1, met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen en aanpassingen, genoemd in het raadsvoorstel en behorende bij dit besluit vast te stellen.
2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.
3. Het beeldkwaliteitsplan 't Hees Westerbork vast te stellen als aanvulling op de welstandsnota.
4. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
    Samenvatting Gemeenteraad Op dit onderwerp is inspreken mogelijk

Voor het voormalig AZC-terrein in Westerbork is een nieuw plan ontwikkeld. Het idee is om op deze locatie in totaal 15 landelijke woningen te realiseren. Het bestemmingsplan biedt het kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Ook is voor dit plan een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn nog wel een aantal ambtelijke aanpassingen voorgesteld. De raad heeft besloten om het bestemmingsplan vast te stellen.


Zie voor alle bijlagen ook: https://www.middendrenthe.nl/zaakinfo/!suite30.scherm1199?mZaak=754696&mIndOpen=J&mIndBesluiten=N


23-12-2016
Het plan heeft onlangs ter inzage gelegen bij de gemeente, hierop zijn geen zienswijzen van belang ingediend. Ook de raad heeft het plan goedgekeurd.
Naar verwachting zal half februari de procedure aangaande de verkoop worden bekend gemaakt. Ook zullen dan de kavelgrootten, kavelprijzen en de projectvoorwaarden bekend gemaakt worden. Nadat enkele kavels verkocht zijn, zal de eerste fase bouwrijp gemaakt worden.

Gemeenteberichten Midden-Drenthe 28-09-2016
Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 't Hees Westerbork.
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, maken burgemeester en wethouders van Midden Drenthe bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan 't Hees Westerbork met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 29 september 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Voor het plangebied is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin de kaders vastliggen, waaraan woningbouw moet voldoen. http://beeldkwaliteitsplan

Op dit moment is er nog niets bekend aangaande kavelprijzen of kaveluitgifte. Mochten er geen zienswijzen worden ingediend, dan zal een planning gemaakt worden aangaande: fasering, sanering, bouwrijp maken, kaveluitgifte en kavelprijzen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom Plan 't Hees stuur dan een mail naar: info@mjm.nl of bel 0593-562045

Gemeenteberichten Midden-Drenthe 11-03-2015
Het voorontwerpbestemmingsplan is 12 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegd, conform art. 1.3.1 lid 2 Bro (Raadhuisplein 1, Beilen)
24 maart 2015 wordt tussen 19.00 - 21.00 uur door de gemeente een inloopbijeenkomst gehouden in restaurant/zalencentrum Meursinge Westerbork. Deze avond staat puur in het teken van bestemmingtechnische onderwerpen. Deze avond is niet bedoeld voor commerciële doelstellingen.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging en voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Hilda Teijema van de afdeling  Bouwen en Wonen van de gemeente Midden-Drenthe, tel. 0593-539676, e-mail: gemeente@middendrenthe.nl.

Zodra meer informatie bekend is kunt u dat op deze pagina lezen. Mocht u rechtstreeks op de hoogte gebracht willen worden, verzoeken wij u het contactformulier op onze website in te vullen. Zodra er meer bekend is zullen wij u dat melden.

 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring